Privacyverklaring

In deze privacy­verklaring wordt uiteengezet welke persoons­gegevens Lease Xpert verwerkt en voor welk doeleinden deze persoons­gegevens worden gebruikt.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoons­gegevens is: AdviesZakelijk, gevestigd en kantoor­houdend aan de Lloydsweg 41, 9641KJ Veendam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 82737142.

Inhoudsopgave

 1. Soorten persoons­gegevens
 2. Doel van de verwerking van persoons­gegevens
 3. Beveiligings­maatregelen
 4. Verwerkers
 5. Verstrekken persoons­gegevens aan derden
 6. Websites van derden
 7. Rechten van betrokkenen
 8. Bewaren van persoons­gegevens
 9. Vragen en klachten
 10. Wijzigingen privacy­verklaring

1. Soorten persoonsgegevens

Wij verwerken op verschillende momenten persoons­gegevens, bij­voor­beeld wanneer je een over­eenkomst afsluit of gebruik maakt van onze website lease-xpert.nl. Dit zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoon­nummer, rekening­nummer, email­adres en automatisch gegenereerde gegevens zoals IP-adressen, browser­gegevens en zoekgedrag.

2. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen klantencontact
 2. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeen­komst, bij­voor­beeld om de diensten te leveren en te factureren. De gegevens kunnen verder worden gebruikt voor het behandelen van vragen en/of klachten en het verbeteren van onze dienst­verlening.
 3. Direct-marketingdoeleinden
 4. Indien je daar mee akkoord bent gegaan dan gebruiken wij je email­adres voor het versturen van elektronische nieuws­brieven en andere elektronische berichten over onze diensten.
 5. Marktonderzoek
 6. We gebruiken je gegevens ook voor markt­onderzoek om zo onze diensten te verbeteren, bij­voor­beeld ten behoeve van klant­contact. Hier­voor hebben we een gerecht­vaardigd belang.
 7. Wet- en regelgeving
 8. Wij gebruiken de persoons­gegevens om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Beveiligingsmaatregelen

Lease Xpert heeft passende technische en organisatorische maat­regelen genomen om persoons­gegevens te beveiligen tegen onrecht­matig gebruik of verwerking. De beveiligings­maat­regelen bestaan onder andere uit fysieke (toegangs)beveiliging, wachtwoorden, encryptie van data, training van medewerkers, jaar­lijkse externe audit. Daarnaast werkt Lease Xpert conform de vereisten van ISO 27001 . De persoons­gegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

4. Verwerkers

Lease Xpert kan voor het verwerken van de persoons­gegevens gebruik maken van andere dienst­verleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van Lease Xpert, zullen optreden. Met deze verwerker sluit Lease Xpert een verwerkers­overeenkomst af, waarin de verwerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze privacy­verklaring na te leven.

5. Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Lease Xpert verstrekt geen persoons­gegevens aan derden, tenzij Lease Xpert hier­toe op grond van een wettelijke bepaling of een uit­spraak van de recht­bank of toezicht­houdende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voor­komen, opsporen of vervolgen van straf­bare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting) of indien je daarvoor toestemming hebt gegeven.

6. Websites van derden

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de website van Lease Xpert en niet op websites van derden waarvoor op de website een door­link mogelijk­heid is opgenomen. Wij raden je aan om de privacy­voorwaarden van de websites van derden goed door te nemen voordat je over­gaat tot het delen van persoons­gegevens.

7. Rechten van betrokkenen

Je hebt zelf controle over je persoons­gegevens. Dit geldt in het bijzonder voor je rechten op toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevens­overdraag­baarheid. Lease Xpert zal tijdig aan deze verzoeken voldoen, tenzij deze kennelijk ongegrond of buiten­sporig zijn.

Indien je geabonneerd bent op een nieuwsbrief en deze niet meer wilt ontvangen, dan kan je je altijd uit­schrijven via de afmeld­mogelijkheid die in iedere nieuws­brief is opgenomen.

Cookies en andere technieken kun je gemakkelijk zelf verwijderen of blokkeren. Zie hiervoor onze cookieverklaring.

Indien je een verzoek doet dat betrekking heeft op persoons­gegevens, houd er dan rekening mee dat we je kunnen vragen om je te identificeren. Indien je daar­voor een kopie van je paspoort of ander ID-bewijs meestuurt, vragen we je om je pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken.

8. Bewaren van persoonsgegevens

Lease Xpert zal je persoons­gegevens niet langer dan nood­zakelijk bewaren voor de hier­boven vermelde doel­einden. Nadat het niet meer nood­zakelijk is om je persoons­gegevens te bewaren, worden deze door ons verwijderd.

9. Vragen en klachten

Indien er vragen zijn over deze privacy­verklaring en/of de wijze waarop Lease Xpert gebruik maakt van je persoons­gegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld:

Email kan worden gericht aan:
info@lease-xpert.nl

Post kan worden gericht aan:
AdviesZakelijk

t.a.v. klantenservice

Lloydsweg 41

9641KJ Veendam

Eventuele klachten over de verwerking van de persoons­gegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kan je hier meer informatie over vinden.

10. Wijzigingen privacy­verklaring

Lease Xpert kan deze privacy­verklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bij­gewerkte versie van de privacy­verklaring op de website te plaatsen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regel­matig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop Lease Xpert persoons­gegevens verwerkt.

Veendam, 1 mei 2022